2023. gada 29. novembris
Vārdadienas:
Ignats, Virgīnija
Paglāb, Kungs,
jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie
zuduši starp cilvēku dēliem.
Ps 12:2

Jēzus sacīja tiem divpadsmit:
“Vai jūs arī gribat aiziet?”
Jņ 6:67

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Glābjošie ticības pieskārieni. Mt 9:18-26

bb45d9a3-7280-4291-a1dc-e4561f0ee3a0_1_91

Notikumos, ko apraksta šodienas evaņģēlijs, mums tiek atklāts svarīgs ticības aspekts. Ticēt nenozīmē akli uzticēties vai būt lētticīgam. Grieķu valodā vārdam ticēt ir plašāks pielietojums, nekā pirmajā brīdī varētu šķist. Ticība pēc būtības ir darbība. Tā liek meklēt, atrast, iepazīt un pieskarties jeb pasniegt roku sveicienam. Savā ziņā tieši pieskāriens ir tas, kas vislabāk apraksta ticību – vēlmi būt tuvu Dievam ar visu savu būtību. Turklāt ticība ļauj pieredzēt, ka mūsu vēlme pieskarties Jēzum izraisa abpusējas darbības efektu. Tāpēc ticība pavisam noteikti ir Dieva dāvana, kas ļauj mums iepazīt Dieva gribu, kurš vēlas mūs uzņemt savas klātbūtnes kopībā, darīt mūs par dalībniekiem mūžīgajā dzīvībā.

Reformācija – Atgriešanās pie patiesā Dieva. Jņ 2:13-22

Šodien, pieminot Mārtiņa Lutera uzsākto reformāciju, nevaram nepieminēt šī procesa izraisīto pārmaiņu apmēru. “Luters pārskatīja pašu fundamentālāko esības problēmu – cilvēka attieksmi pret Dievu un pret Baznīcu. Viņš noliedza oficiālās Baznīcas svētumu, pasludinot, ka vienīgais ticības avots, vienīgā autoritāte ir paši Svētie raksti, Bībele, nevis tās vēlākie skaidrojumi Baznīcas interpretācijā. Viņš noliedza, ka cilvēka dvēsele var tikt atpestīta ar Baznīcas starpniecību. Cilvēks pestīšanu gūst pats, nevis ar labiem darbiem vien, nevis ar zemošanos, bet ar savu ticību Dieva žēlastībai. Svarīga nav ārējā reliģiozitāte, dāvanas baznīcai, bet Dieva dāvāta ticība. Dumpīgais Luters deva ticībai jaunu pamatu – cilvēka personisko saistību ar Dievu, nevis ārējo, bet iekšējo ticību.”* Var droši sacīt, ka Reformācija ienesa pārmaiņas visā Eiropā un Rietumu pasaulē – kultūrā, mākslā, tirdzniecībā un izglītībā.

Pazemības svētība. Lk 14:1-11


Pagājušajā svētdienā mēs iepazinām līdzcietības spēku, kas spēj darīt dzīvu, atjaunot to, ko skāris ļaunuma graujošais spēks. Šodien mūsu Kungs liek raudzīties uz vēl kādu tikumu, kas spēj pārveidot sirdi un dzīvi kopumā. Proti, Jēzus runā par pazemību, kas spēj ienest svētību mūsu ikdienas dzīvē un mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem. To apliecina arī citas rakstu vietas, pamudinot mūs tiekties pretī katrai Dieva dāvanai. “Dievs dod iepriecu (..) un žēlastību pazemīgajiem.”1 Lepnums aizver sirds durvis uz garīgo izaugsmi, bet pazemība tās atver Dieva žēlastībai. Tāpēc pazemība ir garīgās izaugsmes atslēga. Arī mūsu baznīctēvs Mārtiņš Luters uzsvēra pazemības nozīmi ticības ceļā. Viņš ticēja, ka patiesa mācīšanās un garīgā izaugsme sākas ar pazemību.

Mācoties brīvību un krāšņumu. Mt 6:24-34

Šodienas evaņģēlijs ir īpašs ar to, ka Jēzus liek mums vērot putnus un puķes. Vai tas nav brīnišķīgs aicinājums? Jēzus it kā grib sacīt: “Noliec malā savu nemitīgo skriešanu un raizes. Paskaties uz puķēm laukā! Paskaties augšup uz putniem! Tie dzīvo, netiecoties pāri noliktajam vajadzību mēram, un tomēr tiem nekā netrūkst!” Raksti saka, ka tie visi izteic Dieva godību. Visas radības meklē un uzņem barību. Putni pulcējas tur, kur ir barība, un lauka ziedi no augsnes uzsūc barības vielas, bet tie nemeklē vairāk, kā tiem nepieciešams, un pārtiek no tā, ko Dievs sagādājis. Tie dzīvo, aug un vairojas apstākļos un vietās, ko tie nespēj mainīt, un tomēr, kā saka Kungs, tie pateicas Dievam. Tāda ir Dieva noliktā kārtība visai dzīvajai radībai, ieskaitot cilvēku. Jēzus aktualizē šo tēmu, jo Dieva kārtība rada spriedzi un izaicinājumu vienīgi cilvēkam. Kāpēc tā?

"Svētlaimīgs, kas apcer ar gudrību, ar prātu iedziļinās (..)" * Mt 17:1–8


cq5dam

Mūsu laikmeta domāšanas veidu raksturo virspusējība. It visam ir jānotiek ātri, bez lielas piepūles, piepildot visa veida iegribas un kaislības. Šāds skatījums izslēdz dziļāku patiesību esamību, jo tās liek domāt un neizbēgami noved pie atziņas par cilvēka prāta robežām. Kā arī pie atskārsmes, ka mirkļa iegribas un kaislības ir destruktīvas enerģijas. Tās apvaldīt un padarīt par radošu spēku var vienīgi padodoties Dieva gribai.

Šodienas evaņģēlijs pieskaras šai tēmai un māca sekot Dievam. Zīmīgi, ka Radīšanas stāstā pirmo cilvēku, Ādama un Ievas, viens no grēkā krišanas iemesliem ir vēlmē kļūt gudriem kā Dievs. Čūska, kārdinot cilvēku ēst aizliegto augli, sacīja: “(..) kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns!” (1Moz 3:5) Pārdomājot šos vārdus cilvēces vēstures kontekstā, nākas vien atzīt, ka ļauna un laba zināšana cilvēcei ir maksājusi dārgu maksu – “(..) nolādēta lai tevis dēļ zeme, mokās tu no tās ēdīsi (..) Sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts.” (3:17-19) Ātra un neapdomāta rīcība pārsvarā noved pie zaudējumiem. Nepārprotiet, es negribu sacīt, ka spontānas idejas vai rīcība ir destruktīvas pēc būtības. Taču cilvēks pilnību iegūst, vienīgi esot ticības kopībā ar Dievu. Ticība pārsniedz prāta robežas un ļauj ieraudzīt to, ko miesīgās maņas nespēj.

Dzīve kopībā. Mt 5:20-26

Lasot šodienas evaņģēliju, sāk šķist, ka Jēzus sacītais padara bauslības prasības vēl smagākas. Tomēr ir kāda izšķiroša Jēzus ievadfrāze – “Bet Es jums saku (..)” Kristus ar to iesāk rakstu mācītāju un farizeju taisnības izvērtējumu, atklājot klausītājiem garīgo līderu maldīšanos pašu iedomātās prāta konstrukcijās. Viņi precīzi pārzināja bauslības burtu, bet bija pazaudējuši tās garu. Proti, tie mācīja, ka taisnība Dieva priekšā ir panākama ar ārišķīgu, precīzu bauslības prasību izpildīšanu. Taču bauslības mērķis ir atklāt cilvēkam tā nomaldīšanās dziļumu, atsvešināšanos no Dieva, un rādīt ceļu pie glābšanas avota – iemiesotās žēlastības – Kristus. Kā apustulis Pāvils rakstīja: “(..) bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti(..) mēs audzinātājai vairs neesam pakļauti.” 1 Tāpēc šī Jēzus ievadfrāze – bet Es jums saku – ir šodienas evaņģēlija atslēgvārdi. Es pat teiktu, ka tie ir drošas cerības, dzīvības un patiesa prieka vārdi. Mūsu Kungs atklāj patieso vainu, ievainojumu, kam ir jātop dziedinātam, sastopoties ar Dieva žēlastību.

Dieva žēlsirdības svētki. Lk.1:57-68, 80


Jāņa Kristītāja piedzimšana ir Dieva žēlsirdības zīme. To izsaka Jāņa vārds, kas tulkojumā no ebreju valodas nozīmē “Dievs ir žēlsirdīgs” vai “Dievs parāda žēlsirdību”. Pirmajā brīdī varētu domāt, ka žēlsirdība ir parādīta vienīgi Jāņa vecākiem – Zaharijam un Elizabetei –, kas, būdami jau stipri gados, nav varējuši ieņemt bērnu. Taču Jāņa dzīve pauž Dieva žēlsirdību, kas ir attiecināma uz ikvienu cilvēku.

Jau pats vārds “žēlsirdība” nepārprotami runā par sirdi. Tā ir sirds, kurā mājo gan līdzcietība, gan spēja nožēlot un piedot. Vecajā Derībā Dievs ar pravieša muti saka: “Es došu tiem tādu sirdi, ka tie pazīst mani – ka Es esmu Kungs, un tie būs mana tauta, un Es būšu viņu Dievs, - tie atgriezīsies pie manis no visas sirds!” (Jer 24:7) Es došu, tie atgriezīsies – šie vārdi norāda uz Dieva iniciatīvu, Viņa gribu dāvāt mums iespēju mainīt dzīves virzienu. Aicinājums ticēt, uzticēties, ir pamatots Dieva žēlsirdībā uz mums. Viņš aicina mūs pie sevis kā mīlošs Tēvs. Šo aicinājumu var sadzirdēt vienīgi sirds jeb sirdsapziņa.

Kas ir patiesība?* Mt 7:15-20


“Uzmanieties no viltus praviešiem (..)”
– ar šiem Jēzus vārdiem iesākas šodienas evaņģēlijs. Vispirms noskaidrosim, kas ir pravietis. Pravietis ir kāds, kas runā Dieva autoritātē jeb dara zināmu Dieva gribu. Varētu pieņemt, ka praviešu funkcija ir saistāma vienīgi ar reliģiju un līdz ar to sekulārai sabiedrībai nav saistoša. Taču, vienkāršiem vārdiem runājot, praviešu vēsts ir par to, kas ir patiess un ikvienam saistošs. Kurš gan no mums nav lietojis vārdu salikumu “bet patiesībā...”? Savā ziņā ikviens no mums kaut reizi ir pretendējis uz patiesības nesēja statusu.

Mēs dzīvojam neskaitāmu patiesību laikmetā, kas mūs sasniedz no visiem iespējamajiem informācijas avotiem. Virtuālajā pasaulē teju ikviens paštaisns un neatlaidīgs indivīds, kas pretendē uz “patiesības” zināšanu, spēj savākt krietnu sekotāju pulku. Tāpēc Jēzus sacītais par viltus praviešiem aizvien ir aktuāls. Bet kā lai izšķir, kura no patiesībām ir īstā? Turklāt vēl jāņem vērā, ka informācija jeb dezinformācija ir viens no mūsdienu postošākajiem ieročiem.

Kā vārdā dzīvojam? Mt 28:18-20


Ar Trīsvienības svētkiem noslēdzas Baznīcas gada svētku pusgads. Šī svētdiena ir kopsavilkums Dieva atklāsmei, ko Viņš ir vēlējies darīt mums zināmu, iesākot ar Adventa pirmo svētdienu un noslēdzot ar Vasarsvētkiem. Trīsvienības svētku evaņģēlija centrā ir Jēzus vārdi: “(..) kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (..)” Pamatojoties uz Jēzus sacīto, Baznīca radīja jēdzienu “Trīsvienība”. Svētais Augustīns ir teicis, ka vārds “Trīsvienība” ir nedaudz labāks par nekā nepateikšanu, kad kaut kas ir jāsaka. Mēģināsim arī mēs ieraudzīt to, kas stāv aiz jēdziena “Trīsvienība”, kam ir veltīti šie svētki.

Gan jau teju katram ir nācies sacīt laba vēlējumus “visas ģimenes vārdā.” Visbiežāk to nākas darīt reizēs, kad jaunā paaudze palikusi mājās, nesaskatot nekā interesenta radu apciemojumā, vai arī kāda ģimenes locekļa prombūtnes dēļ. Reizēm šādi sacīt nākas amata stāvokļa dēļ. Pagājušajā svētdienā mūsu Valsts prezidents Egils Levits, sveikdams hokeja izlases puišus ar trešās vietas izcīnīšanu, sacīja apmēram tā: “Kā vēl esošais Valsts prezidents es jūs sveicu visas Latvijas tautas vārdā.” Sveikt kāda vai kādu vārdā nozīmē apliecināt, ka klāt neesošās personas pievienojas sveicieniem. Šādi tiek pausta gribas vienotība laba vēlējumā vai pateicībā.

Viņš ir kopā ar mums. Mk 16:14-20

ezgif-4-e56852add9

Mīļie draugi. Debesbraukšanas diena ir izšķirošs notikums, kas savā ziņā ir kā kopsavilkums Dieva atklāsmei, kas mums darīta redzama un saprotama Jēzus personā. Noskaidrot šīs atklāsmes būtību ir ikviena kristīga cilvēka dzīves lielais uzdevums. Proti, kā šīs pasaules un cilvēka dzīves ierobežotībā sastapt un iepazīt visuma Radītāju un Glābēju. Mārtiņš Luters sacīja: “Kamēr Viņš (Jēzus) bija uz zemes, Viņš bija tālu no mums, bet tagad Viņš ir ļoti tuvu.” Šis apgalvojums sākotnēji šķiet pretrunā loģikai. Jo, kā gan Jēzus, būdams uz zemes, varēja būt tālu, bet tagad, esot debesīs, būt tuvu?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »