2024. gada 18. jūlijs
Vārdadienas:
Rozālija, Roze
Jēkab, kādēļ tu saki un tu,
Israēl, runā: manas gaitas
Kungam apslēptas, Dievam gar
manu tiesu nav daļas? Jes 40:27

Un Jēzus tiem sacīja: "Ak, jūs
nesaprātīgie un sirdī kūtrie
ticēt visam, ko runājuši pravieši!
Vai Kristum tā nevajadzēja ciest
un ieiet savā godībā?"
Lk 24:25–26

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213    Nedēļas lozungs
Tagad jūs vairs neesat svešinieki
un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem
un Dieva saime. Ef 2:19


21 Plkst. 11.00
Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Jūlijs


  DSC046831   

Nedēļas nogale "Gaujaslīčos"


Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība (..) Gal 5:22

Vasaras vidus ir klāt, un esam atkal sapulcējušies “Gaujaslīčos”, lai jaukajā draudzes kopībā un interesantās nodarbēs aizvadītu mūsu tradicionālo draudzes nedēļas nogali. Kā aizvien pasākuma programmā tika iekļauti svētbrīži, mācītāju Guntara un Tāļa tematiskie priekšlasījumi, brīvā laikā aktivitātes un svētdienas dievkalpojums.

Šoreiz izzinošās daļas tematika bija veltīta kristietības vietai jaunajā pasaules kārībā, kristīgo vērtību devalvācijai un mūsu kā kristiešu īpašajai priekšrocībai un atbildībai šo vērību saglabāšanā. Savukārt programmā iekļauto brīvo laiku pavadījām, veicot pārgājienu pa “Gaujaslīču” tuvāko apkārtni, piedaloties radošajā gleznošanas darbnīcā Svētdienas skolas skolotājas Daces vadībā, un jautrās spēlēs, ko vadīja mūsu draudzes locekle Monta.

Sirsnīgs paldies mācītājiem Guntaram un Tālim par interesantajiem un rosinošajiem priekšlasījumiem, Dacei un Montai par aizraujošo nodarbju organizēšanu, Vinetai un Ivetai par ēdienreižu galda klājumu, un visiem, kas piedalījās, par atsaucību, iesaistīšanos, par to jauko gaisotni, kas aizvien valda mūsu sadraudzības pasākumos “Gaujaslīčos”. Pateicība Dievam!

Fotoalbums >>
 

IMG_8144_1   
Fotoalbums "Gleznošanas darbnīca "Gaujaslīčos"" >>

 


Mateja 7:15–20 / Ecehiēla 36:25–28


Šajā svētdienā vēlos pievērst mūsu uzmanību lasījumam no Mateja evaņģēlija un pravieša Ecehiēla grāmatas. Šie teksti palīdz mums izprast patiesības nozīmību pasaulē, kas ir pārpildīta ar neskaitāmiem viedokļiem. Svētie raksti mums māca par prasmes nošķirt patiesību no tā, kas aplams, nozīmīgumu un liek raudzīties uz Dieva Gara pārveidojošo spēku.

Evaņģēlija lasījumā Jēzus mūs brīdina: “Uzmanieties no viltus praviešiem, tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem.” Tas ir aicinājums būt modriem, mudinot mūs izvērtēt, uz kāda pamata stāv tie, kas apgalvo, ka viņu paustais ir brīvību sniedzoša patiesība.

Savukārt Ecehiēla grāmatā Dievs apsola: “Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai topat šķīsti no savas nešķīstības(..) Es jums došu savu Garu! Es došu savus likumus, un jūs tiem sekosiet, jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas!” Šeit mēs redzam garīgās atjaunotnes un Dieva klātbūtnes apsolījumu, mūs vadot pretī patiesai brīvībai.

Šīs divas rakstu vietas nepārprotami norāda uz faktu, ka būt alternatīvas patiesības un brīvības paudējam ir daudz vienkāršāk un populārāk, nekā pārstāvēt kristīgo patiesību, kas ielikta rietumu kultūras pamatos. Taču alternatīvai patiesībai piemīt visai nepievilcīga seja. Aiz tās ārišķīgā skaistuma slēpjas, izmisums, bezcerība un noslēgumā – iznīcība un pati elle.


image002-260_82


Mūsdienu izpratne par brīvību, vismaz sākotnēji, rod pamatu Nīčes vārdos: “Nav patiesību, ir tikai interpretācijas.” Dižā filozofa skatījumā brīvs cilvēks jeb pārcilvēks top, atraisoties no statiskām patiesībām, sekojot saviem pragmātiskajiem spriedumiem. Taču atgriežoties pie pamatprincipa, ka patiesības nav, ir jāsecina, ka vai nu Nīčes teiktais ir patiess – tādā gadījumā tas nav patiess, jo patiesības taču nav –, vai arī tas ir aplams. Tādejādi ikviena doma un mācība, kas atmet sabiedrības pamatos ieliktos dievišķos principus, nostājas uz aplamības slidenā ceļa.

Pirms Jēzus runā par viltus praviešiem jeb skolotājiem, Viņš saka: “Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod.” (13, 14.p.)  Kāds varētu sacīt, ka Jēzus ir kļūdījies, runājot par plato ceļu, jo kas var būt labāks par ātrgaitas lielceļu. Tas noteikti piedāvā lielāku braukšanas ātrumu, degvielas uzpildes stacijas, ēstuves un “Outlet” iepirkšanās vietas ar zemākām cenām. Vai tas nav tieši tas, kas ikvienam mūsdienu cilvēkam ir nepieciešams? Jā, no patērētāju sabiedrības viedokļa tā ir taisnība. Taču plašās iepirkšanās un izklaides struktūras neglābj cilvēku no izmisuma, bezcerības, skaudības un iznīcības elles.

Varbūt tomēr tieši šaurie vārti un šaurais ceļš ir tie, kas sniedz pārsteiguma, atklājuma un negaidītā skaistuma momentus. Un vai nav taisnība, ka senajās pilīs, cietokšņos un baznīcās tieši mazākās durvis rosina apmeklētāju vislielāko interesi? Un mazie, lai arī mūsu valstī visnekoptākie, lauku ceļi ļauj ieraudzīt mežu, lauku un pļavu ainavisko skaistumu. Jebkurā brīdī un vietā apstājoties, vari ieelpot svaigu gaisu, saklausīt putnu balsis, lapotnes šalkas un redzēt kā viļņojas labības lauki.  Rietumu kultūras mākslas un arhitektūras šedevri tapa laikā, kad cilvēks netraucās mežonīgā ātrumā no punkta A līdz punktam B, vai pavadot stundas iepirkšanās vietās, vai stundām skatoties viedierīču ekrānos. Patiesi skaisto ieraudzīt, baudīt, novērtēt un atspoguļot var, vienīgi pazemīgi pieņemot patiesību, ka aiz tā stāv dzīvs Radītājs. 

Jēzus, runādams par viltus praviešiem, kas apvilkuši nekaitīgu avju ādas, bet patiesībā ir plēsīgi  vilki, grib vērst mūsu uzmanību uz situācijas nopietnību.

Pamatvērtību atmešana nav nevainīga bērnu spēle vai īslaicīga niķošanās, kas drīz vien pāries. Cilvēks, kurš noliedz Dieva esamību, atmet mantoto tradīciju, priekšstatus par autoritāti, kārtību un pašsavaldību, veido ap sevi pasauli bez objektīvas patiesības. Pats izgudro vēsturi, popularizē vienprātību, kurā praktiski nav ierobežojumu, turas pie subjektīvā viedokļa un visiem veidiem pasargā sevi no ikviena, kurš nedomā tāpat. Citiem vārdiem, tā ir nolieguma un līdz ar to nāves kultūra. Tieši tāpēc Jēzus lieto tik trāpīgu salīdzinājumu – plēsīgs vilks avs ādā.

Vai tiešām evaņģēlijs apgalvo, ka cilvēks nav spējīgs izveidot neko labu un noderīgu? Protams, ka var. Tieši tāpēc Kristus liek raudzīties uz ikvienas mācības augļiem un spriest pēc tiem. Arī apustulis Pāvils par to saka: “Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs! No jebkāda ļaunuma atturieties!” (1Tes 5:21-22) Citviet svētais Pāvils saka: “Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.” (Gal 5:22, 23) Patiesi, cilvēks ir apveltīts ar milzīgu radošu potenciālu, kas sakņojas un smeļ spēkus no Dieva. Savukārt bēgot no sava Radītāja, cilvēks spēj izveidot vien iedomu, aplamību, ilūziju apvītu lietu kārtību, kas izriet no iekāres, savtīguma un patmīlības pārņemtas sirds. Zinot, cik viegli mēs mēdzam nomaldīties, Dievs ar pravieša Ecehiēla muti saka: “Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu – to es jums došu! Es izņemšu jums akmens sirdi, un došu miesas sirdi un Es jums došu savu Garu!” Dieva acīs nav nekā ļaunāka, kā iedzīvoties stūrgalvīgā sirdī, ko vada lepnības gars. Un mūsdienu sabiedrība aizvien vairāk sirgst ar šo nelāgo kaiti. Mēs tam esam liecinieki. Šīs kaites blaknes ir smagas. Kā viena no tām ir pieaugošā narkotisko vielu lietošana jauniešu un pusaudžu vidū. Policijai trūkst resursu, skolai un vecākiem ir atņemta autoritāte, sabiedrība dzīvo nolieguma ideoloģijā, kas liek justies vainīgiem par aizrādījumu vai atsaukšanos uz tradīciju, ticību vai ētiku. Bez vērtībām, patiesības un paklausības izaugusī paaudze ir viegls upuris miesīgām iekārēm un “brīvību” baudošo vienaudžu viedoklim. Noliedzot mūsu kultūrā dziļi ierakstītos ideālus, esam pieļāvuši arī cilvēka dzīves vērtības un skaistuma devalvāciju. Un ko mēs darām ar lietām, kas zaudējušas savu vērtību, nav vajadzības īpaši paskaidrot. Cilvēks bez vērtībām, kārtības, atbildības, drosmes nožēlot un atgriezties pārtop par nāves aģentu un upuri vienlaikus. Šādu cilvēku radītā kultūra neko nerada, ja vien par ieguvumu nesauc zaudējumu, par kuru tā tik ļoti priecājas – skaistā kā vērtības un mērķa zaudējumu.

Šodienas rakstu vietas mums ļauj rast patvērumu un mierinājumu pie sava dzīvības Kunga. Viņš neatstāj savus ļaudis, bet aicina tos kopā, lai tos mazgātu tīrus no pasaules gara sārņiem. Nedzīvo elku vietā atklāj sevi un to dzīvības bagātību, ko Viņš ir licis radības pamatos. Kristū mēs atrodam Kungu un brāli vienā personā, kas atdod dārgāko savu draugu dēļ. Viņš nāk mūsu vidū draudzes kopībā un runā uz mums caur evaņģēlija vēsti. Viņš klāj mums galdu un pasniedz pats sevi, savas esības būtību. Un Tēvs, “kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis – viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes – redzamais un neredzamais.” (Kol 1:13) Šo visu Dievs mums sniedz, lai mūs atbrīvotu no stūrgalvīgas sirds un lepnības gara valgiem. Lai Viņa atbrīvoti mēs varētu ar pateicību un prieku raudzīties un piedalīties visā skaistajā, ko Kungs radījis. Un pateikties par dārgo un skaisto dzīvi un dzīvību, kas mums dota.

Stiprināsim un atbalstīsim viens otru dažkārt tik izaicinājumu pilnajā cilvēku radītās kārtības ceļojumā. Meklēsim patiesību Svētajos Rakstos, lūgsim pēc Dieva Gara vadības un gudrības. Būsim atbildīgi un drosmīgi, liecinot par to, kas skaists, patiesa un tīkams. Kopā mēs varam veidot kopību, kas nes labus augļus, atspoguļojot mūsu dzīvē Dieva mīlestību un patiesību. Lai arī mūsu balss atskan daudzo balsu vidū, un kāds to noteikti sadzirdēs sev par glābšanu.

Āmen.
Kontaktu forma

* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »